CONDICIONS DEL SERVEI

EL LLIURAMENT

El lliurament de les mercaderies es realitzarà al domicili designat pel remitent, llevat de l'absència del destinatari o que pel pes, volum o natura de l'immoble no sigui possible el lliurament. En aquest cas, i amb previ avís, s'efectuarà el lliurament a porta de carrer o al centre de servei de destinació. En cas d'absència del destinatari, es deixarà una nota d'avís d'intent de lliurament, així com la forma d'acordar-lo. El recàrrec per això serà l'establert a les tarifes vigents. No es considerarà incompliment del termini de lliurament aquell que sigui a causa de l'absència del destinatari; canvi de domicili; adreça desconeguda, absència de nom; telèfon i correu electrònic de contacte en domicilis particulars; impagament de ports; bestretes o reemborsaments; tancament per vacances; lliuraments fora de termini al segon intent de lliurament; i causes de força major, casos fortuïts o d'altres no imputables a la Companyia. La signatura de l'albarà de lliurament per part del destinatari serà requisit necessari per procedir al lliurament de la mercaderia. En cas de negativa del destinatari a signar l'albarà, la Companyia quedarà eximida de tota responsabilitat. No es realitzen lliuraments a apartats postals de correus. Un cop fixada la data de recollida de l'enviament, no procedirà el desistiment del contracte.

DIES DE LLIURAMENT

La prestació del serveis s'efectuarà en dies laborables i de dilluns a divendres, llevat del servei complementari de lliurament del dissabte. Al còmput temporal del servei contractat s'exclouran els dies festius al lloc de destinació. Els terminis contractualment pactats pel lliurament dels ports s'entenen sense perjudici dels retards que poguessin ocasionar-se per motius de força major o un cas fortuït (temporals, neu, talls de carretera, vagues, tràmits o altres actuacions de l'administració i/o duanes, retards de les companyies aèries i/o navilieres, etc.).

MERCADERIES EXCLOSES

No s'admetran pel seu transport les mercaderies que, per la seva natura o condicionament, no s'ajustin al règim de càrrega general. Queda prohibit el lliurament d'enviaments el contingut dels quals sigui contrari a la llei, la moral o l'ordre públic, incorrent el Client en les corresponents responsabilitats i quedant la Companyia totalment exonerada d'aquestes responsabilitats per aquesta causa. Queden expressament excloses les mercaderies el transport de les quals estigui sotmès a disposicions especials, com ara armes i cartutxeria, animals vius, fons o efectes, diners en efectiu, joies, mercaderies perilloses i mercaderies peribles, entre d'altres. Les conseqüències que puguin derivar-se d'aquest transport seran responsabilitat exclusiva del remitent.

Mercaderies no assegurables

Entre les quals cal destacar:
Éssers vius, productes peribles. Diners en metàl·lic, cupons de valors mobiliaris, bitllets de banc, efectes comercials o bancaris i títols. Bitllets d'avió, tren, loteries. Targetes bancàries, targetes prepagament de telefonia. Mercaderies i articles perillosos (corrosius, inflamables, explosius, verinosos, radioactius, infecciosos, etc.). Mercaderies amb cadena de fred. Articles de joieria de metalls fins, pedres precioses, perles reals, vidres plans. Mostraris comercials. Obres d'art. Mercaderies amb insuficiència d'envàs o embalatge. Mercaderies amb destí en reparació. Documents o fotocòpies de qualsevol tipus. Premsa en qualsevol de les seves varietats. Desaparellament: Quan es produeixi un sinistre en algun objecte que formi part d'un conjunt, joc o col·lecció, l'import que cal satisfer en cas de sinistre quedarà limitat exclusivament al valor de la peça en qüestió, sense que pugui reclamar-se cap quantitat per demèrit o desaparellament.

NORMES DE SEGURETAT

El Client, en relació a les normes de seguretat durant el transport d'enviaments per via terrestre o aèria, declararà i garantirà que:
a) S'ha preparat l'enviament en instal·lacions segures;
b) El personal que prepara l'enviament és de tota confiança;
c) Protegeix l'enviament contra actes d'intervenció no autoritzada durant la seva preparació, emmagatzematge i transport immediatament abans de fer el seu lliurament a la Companyia;
d) A l'enviament no hi ha objectes prohibits inclosos a la versió vigent de la norma 4.1 de l'annex 17 de la OACI i als punts IV i V de l'apèndix del Reglament (CE) 2320/2002;
e) Accepta que l'enviament pugui ser retingut, sotmès a controls i el seu contingut examinat per raons de seguretat, cosa que pot incloure la inspecció mitjançant raigs X o d'altres mesures tècniques.

EMBALATGE CORRECTE

La Companyia es reservarà en tot moment la facultat d'acceptar un enviament per semblar-li anòmal el seu contingut, per les circumstàncies estranyes de l'encàrrec o en cas que l'embalatge dels paquets estigui deteriorat o sigui insuficient. En cas de rebuig per part de la Companyia i insistència per part del remitent, si l'enviament es realitza, la Companyia quedará exempta de tota responsabilitat pels danys a la mercaderia o perjudicis que poguessin produirse, i es farà constar la reserva corresponent en el document que acredita la recepció de la mercaderia per al seu transport. Serà a compte i risc del Client, sense que en cap cas pugui reclamar contra la Companyia prestatària del servei, els danys o deterioraments que experimentin els paquets o el seu contingut; la demora que pateixin del seu lliurament; els perjudicis derivats de tot això per cas fortuït, força major, natura o vici del paquet; i també en el cas que l'embalatge dels paquets sigui insuficient o es trobi en mal estat.

PESOS I MESURES

El pes màxim admès per paquet és 50 kg. Les mesures màximes admeses per paquet són 300cm, el resultat de sumar els tres costats del paquet (llargada + amplada + alçada).
Es facturará el pes teòric de l'enviament, sempre que sigui superior al pes real. Per calcular el pes teòric, es multiplicarà cadascun dels costats en metres (llargada + amplada + alçada) i el resultat es multiplicarà pel coeficient volumètric (metre cúbic) segons el tipus de trànsit: Terrestre 250, Aeri 167 i Marítim 333.

RESPONSABILITAT EN EL TRANSPORT

La responsabilitat màxima de la Companyia per la pèrdua, deteriorament, furt o robament de la mercaderia s'establirà complint amb la responsabilitat exigida per la llei d'ordenació dels transports terrestres 15/2009 (LOTT) i s'indemnitzarà el client en cas de sinistre per causes atribuïbles a la Companyia amb 1/3 de l'IPREM/dia per kg sinistrat o en cas d'import inferior al seu valor de reposició. Si el valor de l'enviament supera la responsabilitat, la Companyia ofereix la possibilitat d'ampliar-la (les condicions estan a disposició del Client en les instal·lacions de la Companyia).
La Companyia no serà responsable pels danys indirectes, conseqüencials o incidentals (inclosos els danys per lucre cessant , pèrdua d'ingressos o beneficis, interrupció de negoci, pèrdues d'informació de negoci i similars) que es derivin de la pèrdua, dany, retard, lliurament
incorrecte o falta de lliurament de l'enviament, fins i tot si s'hagués informat la Companyia de la possibilitat d'aquests danys. En tot el que no s'hagi previst expressament seran d'aplicació les normes contingudes en la llei 15/2009 d'ordenació dels transports terrestres (LOTT).

AMPLIACIÓ DE RESPONSABILITAT

Amb un increment del 8% sobre el valor del port (mínim 2,50 €), t'oferim ampliar la responsabilitat establerta a la llei d'ordenació dels transport públics (LOTT) pels danys, pèrdues i/o avaries que pateixin les mercaderies durant el transport fins a 16,00 €/kg transportats i fins a un màxim de 1.200,00 € per expedició. Consulta altres condicions en el teu centre de servei ENVIALIA.

ASSEGURANÇA OPCIONAL DE VALOR DECLARAT

Envialia posa a la teva disposició la possibilitat de contractar una assegurança addicional per cobrir la pèrdua, el robatori en destí o el trencament del teu enviament, abonant un percentatge del valor declarat. Per efectuar la indemnització es tindrà en compte el valor de factura de compra, així com la possible depreciació de l'article assegurat.
No es preveu la indemnització de lucre cessant, danys morals, perjudicis comercials per vendes no realitzades i diferència de canvi, entre d'altres.
L'assegurança opcional es pot contractar de manera complementària en els enviaments nacionals i internacionals.

CONDICIONS DEL SERVEI INTERNACIONAL

Totes les mercaderies amb destinació a l'estranger estan subjectes a les condicions i responsabilitats recollides en la legislació internacional que regula el trànsit aeri de mercaderies (Conveni de Varsòvia d'octubre del 1929, amb les modificacions del Protocol de la Haia de 28 de setembre del 1995). La responsabilitat màxima per al transport aeri serà de 17,00 SDR (drets especials de gir). El contracte de transport internacional de mercaderies per carretera ve regulat amb el Conveni CMR, subscrit a Ginebra el 19 de maig del 1956 i ratificat per Espanya el 1974. La responsabilitat màxima per al transport serà de 8,33 SDR.

EXPORTACIONS I IMPORTACIONS

El exportador i/o importador autoritza a Envialia a gestionar o a facilitar les dades a tercers per la gestió del despatx de duanes necessària per l’exportació (o importació) i llevant de les seves mercaderies, així com per portar a cap tots aquells tràmits que siguin preceptius d’acord amb la exposat a la Resolució del 5 de març del 2015, de la Direcció General de la Agència Estatal d’Administració Tributaria, en relació amb el registre i gestió de les autoritzacions del despatx duaner.
El remitent / exportador-importador garanteix la veracitat de la informació i documentació facilitada per la gestió duanera, eximint a Envialia de qualsevol responsabilitat derivada de la falsedat d’aquesta.

TERMINIS DE RECLAMACIÓ

De conformitat amb el que s'estableix en els articles 366 i 952.2 del Codi de Comerç, dins dels 7 dies naturals següents a la recepció de les mercaderies podrà fer-se la reclamació contra la Companyia per dany o avaria de les mercaderies, excepte si el dany fos evident en el moment de l'acceptació de les mercaderies, cas en què només s'admetrà la reclamació en el moment de la recepció, mitjançant una anotació a l'albarà. Passats els terminis expressats, o pagats els ports, no s'admetrà cap reclamació con la Companyia sobre l'estat en què es van lliurar els gèneres transportats. Un cop formalitzada la reclamació dins dels terminis descrits, les accions derivades del contracte de transport prescriuran al cap d'un any (art. 952.2).

FUR I JURISDICCIÓ APLICABLE

Per a totes les accions que puguin derivar de la interpretació d'aquest document i en els casos de contractació a distància les parts se sotmeten als tribunals de la plaça on estigui situat el domicili del consumidor.

LOPD

El Client accepta i autoritza la Companyia, en els termes exigits i amb els límits establerts en la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en al normativa de desenvolupament perquè les seves dades d'identificació siguin comunicades i integrades en una base de dades amb la finalitat de fer la gestió i el seguiment dels enviaments encomanats. Si no vols rebre cap informació relativa als serveis, així com per exercir els drets d'accés, cancel·lació o rectificació, posa't en contacte amb la Companyia amb la qual vas contractar el servei, o fes arribar la teva petició per correu electrònic a la nostra direcció de correu electrònic.