902400909
envialia Web

CONDICIONS DEL SERVEI 

EL LLIURAMENT

El lliurament de la mercaderia es realitzarà al domicili designat pel remitent, llevat per l'absència del destinatari o que, per pes, volum o natura de l'immoble, el lliurament no sigui possible. En aquest cas, i amb avís previ, el lliurament s'efectuarà a porta de carrer o al centre de servei de destinació. En cas d'absència del destinatari, es deixarà una nota d'avís d'intent de lliurament, així com la manera d'acordar un segon intent de lliurament. El càrrec per a un segon lliurament serà l'establert a les tarifes vigents. No es considerarà incompliment de termini de lliurament qualsevol que sigui a causa de l'absència del destinatari, canvi del domicili, adreça desconeguda, falta de nom, telèfon i correu-e de contacte en domicilis particulars, impagament de ports, suplerts o reembors, tancament per vacances, lliuraments fora de termini en segon intent de lliurament, causes de força major, cas fortuït o d'altres no imputables a la Companyia. El destinatari haurà de signar l'albarà de lliurament com a requisit necessari per a procedir al lliurament de la mercaderia. En cas que el destinatari es negui a firmar l'albarà, la Companyia quedarà eximida de tota responsabilitat. No es realitzaran lliuraments a apartats postals de correus.

DIES DE LLIURAMENT

La prestació dels serveis s'efectuarà en dies laborals i de dilluns a divendres, llevat del servei complementari de lliurament en dissabte. En el còmput temporal del servei contractat, s'exclouran els dies festius del lloc de destinació. Els terminis pactats contractualment per al lliurament dels ports s'entenen sense perjudici dels retards que poguessin tenir lloc per motius de força major o cas fortuït (temporals, neu, talls de carretera, vagues, tràmits o altres actualitzacions de l'Administració i/o Duanes, retards de les companyies aèries i/o navilieres, etc.)

MERCADERIES EXCLOSES

No s'admetran per a transport les mercaderies que, per natura o condicionament, no s'ajustin al règim de càrrega general. Queda prohibit el lliurament d'enviaments el contingut dels quals sigui contrari a la llei, la moral o l'ordre públic, incorrent el Client a les responsabilitats corresponents i quedant la Companyia, per aquest motiu, totalment exonerada d'aquestes. Queden expressament excloses les mercaderies que sotmetin el seu transport a disposicions especials, com armes i cartutxeria, animals vius, fons o efectes, diners en efectiu, joies, mercaderies perilloses i mercaderies peribles, entre d'altres. Les conseqüències que puguin derivar d'aquest transport seran responsabilitat exclusiva del remitent.

NORMES DE SEGURETAT

El Client, en relació a les normes de seguretat en el transport d'enviaments per via terrestre o aèria, declararà i garantirà que: a) l'enviament s'ha preparat en instal·lacions segures; b) el personal que prepara l'enviament disposa de la seva total confiança; c) protegeix l'enviament contra actes d'intervenció no

autoritzada durant la seva preparació, emmagatzematge i transport immediatament abans de lliurar-lo a la Companyia; d) a l'enviament no hi ha objectes prohibits inclosos a la versió vigent de la norma 4.1 de l'annex 17 de l'OACI, i en els punts IV i V de l'apèndix del Reglament (CE) 2320/2002; e) accepta que l'enviament pugui ser retingut, sotmès a controls el seu contingut examinat per motius de seguretat, cosa que pot incloure la inspecció mitjançant raigs X o altres mesures tècniques.

EMBALATGE CORRECTE

La Companyia es reservarà en tot moment la facultat d'acceptar un enviament, ja sigui perquè el contingut li sembli anòmal, per les circumstàncies estranyes de l'encàrrec o perquè l'embalatge dels paquets estigui deteriorat o sigui insuficient. En cas que la Companyia rebutgi l'enviament i el remitent insisteixi, si l'enviament s'acaba realitzant, la Companyia quedarà exempta de tota responsabilitat per danys a la mercaderia o perjudicis que poguessin produir-se, fent-se constar la reserva corresponent al document que acredita la recepció de la mercaderia per al seu transport. Seran a compte i risc del Client, sense possibilitat de reclamar a la Companyia prestatària del servei, els danys o deterioraments dels paquets o el seu contingut; el retard que pateixi el lliurament; els perjudicis derivats de tot això per cas fortuït, força major, natura o vici del paquet; i també en cas que l'embalatge dels paquets sigui insuficient o es trobi en mal estat.

PESOS I MESURES

El pes màxim admès per paquet és de 50 kg. La mesura màxima admesa per paquet és de 300 cm, com a resultat de sumar-ne els tres costats (llargada + amplada + alçària). Es facturarà el pes teòric de l'enviament sempre que aquest sigui superior al pes real. Per trobar el pes teòric es multiplicarà cadascun dels costats en metres (llargada x amplada x alçària) i el resultat es multiplicarà pel coeficient volumètric metre cúbic segon el tipus de trànsit: Terrestre 250, Aeri 167 i Marítim 333.

RESPONSABILITATS EN EL TRANSPORT

La responsabilitat màxima de la Companyia per la pèrdua, extraviament, deterioració, furt o robatori de la mercaderia s'establirà complint la responsabilitat exigida per la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres 15/2009 (LOTT), indemnitzat el client en cas de sinistre per causes atribuïbles a la Companyia, amb 1/3 del IPREM/dia per kg sinistrat. Si el valor de l'enviament supera la responsabilitat, la Companyia ofereix la possibilitat d'ampliar-la (les condiciones es troben a disposició del Client a las instal·lacions de la Companyia).

La Companyia no serà responsable per danys indirectes, conseqüencials o incidentals (incloent els danys per lucre cessant, pèrdua d'ingressos o beneficis, interrupció de negoci, pèrdues d'informació de negoci i similars) que derivin de la pèrdua, dany, retard, lliurament incorrecte o falta de lliurament de l'enviament, fins i tot si s'hagués informat la Companyia de la possibilitats d'aquests danys.

En tot allò que no es prevegi expressament, seran aplicables les normes contingudes a la Llei 15/2009 d'Ordenació de Transports Terrestres (LOTT).

CONDICIONS DEL SERVEI INTERNACIONAL

Totes les mercaderies amb destí a l'estranger estan subjectes a les condicions i responsabilitats recollides a la Legislació Internacional que regula el Tràfic Aeri de Mercaderies (Conveni de Varsòvia de 1929, amb les modificacions del Protocol de la Haia del 28 de setembre de 1995). La responsabilitat màxima per al transport aeri serà de 17,00 SDR (drets especials de gir). El contracte de transport internacional de mercaderies per carretera està regulat al Conveni CMR, subscrit a Ginebra el 19 de maig de 1956 i ratificat per Espanya l'any 1974. La responsabilitat màxima per al transport serà de 8,33 SDR.

AMPLIACIÓ DE RESPONSABILITAT

Amb un augment del 8 % sobre el valor del port (mínim 2,50 €), li oferim ampliar la responsabilitat establerta a la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres (LOTT) pels danys, pèrdues i/o avaries que pateixin les mercaderies durant el seu transport fins a 16,00 €/kg transportats i fins a un màxim de 1.200,00 € per expedició. Consulta altres condicions al teu centre de servei ENVIALIA.

TERMINIS DE RECLAMACIÓ

D'acord amb allò establert als articles 366 i 952,2º del Codi de Comerç, durant els 7 dies naturals següents al rebut de les mercaderies, podrà fer-se la reclamació a la Companyia per dany o avaria d'aquestes, llevat que el dany fos evident en el moment d'acceptació d'aquestes, cas en que només s'admetrà reclamació en el moment del lliurament, mitjançant anotació a l'albarà. Transcorreguts els terminis expressats, o pagats els ports, no s'admetrà cap reclamació contra la Companyia sobre l'estat en què va lliurar els gèneres portats. Un cop formalitzada la reclamació dins dels terminis descrits, les accions derivades del contracte de transport prescriuran després d'un any (art. 952.2).

FUR I JURISDICCIÓ APLICABLE

Per a les incidències i accions que poguessin derivar de la interpretació o execució d'aquest document, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol fur que els pogués correspondre, se sotmeten expressament als tribunals de la plaça on es va contractar el servei amb la Companyia, llevat que aquells pactes establerts respecte a l'expressa submissió de les parts al laude de la Junta Arbitral de Transports corresponent.

LOPD

El Client accepta i autoritza la Companyia, en els terminis exigits i amb els límits establerts a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) i a la normativa de desenvolupament, perquè les seves dades d'identificació siguin comunicades i integrades a una base de dades amb la finalitat de realitzar la gestió i el seguiment dels enviament encomanats. Així mateix, autoritza la Companyia a realitzar campanyes d'informació sobre la millora i l'ampliació dels serveis. En cas que no desitgi rebre informació relativa als serveis, així com per exercir els drets d'accés, cancel·lació o rectificació, preguem contacti amb la Companyia amb què va contractar el servei, o que faci arribar la seva petició a través de correu-e a la nostra direcció de correu electrònic.